top of page
hjärtan

Källor

Källförteckning

Dagens Medicin (2022), ”För första gången skördar cancer flest stockholmares liv” hämtad 220321, https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/cancer/for-forsta-gangen-skordar-cancer-flest-stockholmares-liv/
 

Anton Lager citerad i Dagens Medicin (2022), “För första gången skördar cancer flest stockholmares liv”, hämtad 230310: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/cancer/for-forsta-gangen-skordar-cancer-flest-stockholmares-liv/
 

Department of health and social care, 2019, hämtad: 310323, https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-preventing-cardiovascular-disease/health-matters-preventing-cardiovascular-disease
 

Folkhälsomyndigheten, 2017, ”Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2017”, s. 30.

Socialstyrelsen, 2018, ”Statistik om hjärtinfarkter”, hämtad 191121, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2018-12-42.pdf, s. 3.

Socialstyrelsen, 2022, ”Öppna jämförelser – Andel patienter som får ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom 365 dagar.”

Sekundärprevention är en av sex insatsområden på hjärt- och kärlsjukdomsområdet inom det Nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Se Nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, 2022, “Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar”,  https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npohjartochkarlsjukdomar.56430.html

Atherosclerosis. 2022 Dec;362:1-10. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2022.10.007. Epub 2022 Oct 31. “Obesity is associated with coronary artery stenosis independently of metabolic risk factors: The population-based SCAPIS study” Lars Lind et al

Swedeheart, Årsrapport 2022, https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh

Riksförbundet HjärtLung, ”Forskaren som vill hjälpa fler att sluta röka”, https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/tidningen-status/artiklar/forskaren-som-vill-hjalpa-fler-att-sluta-roka/

Evidens, 2018, ”Livslång uppföljning med multifaktoriell intervention gör skillnad”, hämtad 220906: https://janusinfo.se/nyheter/tidningenevidens/nr42018temakranskarlssjukdom/4/livslanguppfoljningmedmultifaktoriellinterventiongorskillnad.5.1526ef821677365589e1536.html

Schubert J, Svensson M, Denstedt G, et al. Long-term assessment and target achievement of LDL-C and systolic blood pressure in primary care after acute coronary syndrome. Eur Heart J. 2022;43(Supplement 2). doi: 10.1093eurheartj/ehac544.1410

Ögmundsdottir Michelsen, Halldora et al., 2020, “Cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction in Sweden – evaluation of programme characteristics and adherence to European guidelines: The Perfect Cardiac Rehabilitation (Perfect-CR) study” i European Journal of Preventive Cardiology, Volume 27, Issue 1, 1 January 2020, Pages 18–27.

SKR:s KPP-databas, Basrapport slutenvård, hämtad 20230113, https://statva.skr.se/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F35349142-e299-4c7c-bfd1-433d2567bdf1&sso_guest=true&reportViewOnly=true&sas-welcome=false

Tremiljaderslag_logo_RGB_NEG.png
bottom of page